Chính sách bảo mật

Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên
quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng.
Các thông tin cá nhân mà pqanamdinh.com có thể thu thập từ khách hàng: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc, nghề nghiệp, nơi làm việc.
Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.
Gửi thông tin đến khách hàng.
Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, pqanamdinh.com sẽ không cung cấp dữ liệu thông tin khách hàng cho bất kỳ ai.